สถานที่และกำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ฉบับร่าง)

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ระหว่าง วันที่  6-8  พฤศจิกายน  2556

 

ลำดับ

กลุ่มสาระ

สถานที่

เต้นท์/อาคาร/โซน

วัน เดือน ปี

เวลา

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

ร.ร.ทองสวัสดิ์

Zone G (อาคารเหลือง)

6-7 พย. 56

8.30-16.30

 

2

คณิตศาสตร์

ร.ร.ทองสวัสดิ์

Zone I (อาคารหน้าเสาธง ชั้น 1-3)

7-8 พย. 56

8.30-16.30

 

สพป.มส.2

แข่งขัน GSP

ห้องประชุมสาระวิน

7 พย. 56

8.30-16.30

3

วิทยาศาสตร์

ร.ร.ทองสวัสดิ์

เต้นท์ Zone F , อาคารไม้

7 พย. 56

8.30-16.30

 

ที่ว่าการอำเภอ

เครื่องร่อน/เครื่องบิน

Zone A (หอประชุมบัวตอง)

6 พย. 56

8.30-16.30

อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่

สพป.มส.2

 (Science Show)

ห้องประชุมบัวตอง

6 พย. 56

13.00-14.00

 

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ร.ร.ทองสวัสดิ์

Zone I (อาคารหน้าเสาธง ใช้ 4 ห้อง ชั้น 3), ห้องจริยธรรม

6 พย. 56

8.30-16.30

 

วัดศรีบุญเรือง

 

6-7 พย. 56

8.30-16.30

 

5

สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ว่าการอำเภอ

แอโรบิค

หอประชุม

8 พย. 56

8.30-16.30

อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่

ร.ร.ทองสวัสดิ์

Zone F (อาคารไม้)

8 พย. 56

8.30-16.30

 

ร.ร.ทองสวัสดิ์

โครงการสุข-พล

Zone F (เต้นท์) , Zone E

7 พย. 56

8.30-16.30

6

ศิลปะ

ร.ร.ทองสวัสดิ์

แข่งทัศน์ศิลป์ 16 รายการ

Zone F (อาคารไม้) ใช้ 23 ห้อง,

Zone I (อาคารหน้าเสาธง)

6-7 พย. 56

8.30-16.30

 

ร.ร. ทองสวัสดิ์

ร้องเพลง,ดนตรี

Zone E (อาคารเอนกประสงค์)

6-8 พย.56

11.00-16.30

 

ที่ว่าการอำเภอ

นาฏศิลป์

หอประชุม

7 พย. 56

8.30-16.30

อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สพป.มส.2

ทองสวัสดิ์

Zone A, B, C, D, I

อาคารหน้าเสาธง,ห้องคอมฯ

6-8 พย. 56

8.30-16.30

 

8

ภาษาต่างประเทศ

ร.ร.ทองสวัสดิ์

Zone I (อาคารหน้าเสาธง) ชั้น 2, Zone F

6 พย. 56

8.30-16.30

 

9

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ร.ร.บ้านไร่วิทยา

(ลูกเสือ)

 

7 พย. 56

8.30-16.30

 

สพป.มส.2

(สภานักเรียน,ยุวบรรณารักษ์)

สาระวิน

7 พย. 56

8.30-16.30

 

สพป.มส.2

(หนังสือเล่มเล็ก)

ห้องบัวตอง

7-8 พย. 56

8.30-16.30

ร.ร.ทองสวัสดิ์

Zone F (อาคารไม้)

8 พย. 56

8.30-16.30

10

ปฐมวัย

สพป.มส.2

ห้องประชุมบัวตอง, ห้องประชุมกระพี้จั่น

6 พย. 56

8.30-12.00

 

11

เรียนร่วม - ภาษาไทย

ร.ร.ไทยรัฐ 33

 

7 พย. 56

8.30-16.00

 

12

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ร.ร.ไทยรัฐ 33

 

7 พย. 56

8.30-16.00

 

13

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ร.ร.ไทยรัฐ 33

 

7 พย. 56

8.30-16.00

 

14

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ว่าการอำเภอ

แอโรบิค

หอประชุม

8 พย. 56

8.30-16.30

อาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่

15

เรียนร่วม - ศิลปะ

ร.ร.ไทยรัฐ 33

 

7 พย. 56

8.30-16.00

 

16

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ร.ร.ไทยรัฐ 33

 

7 พย. 56

8.30-16.00

 

กิจกรรมนิทรรศการและนำเสนอผลงานและกิจกรรมอื่น ๆ

1

นิทรรศการเศรษฐูกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้และโรงเรียนอื่น ๆ

ร.ร.ทองสวัสดิ์

เต้นท์ Zone E

6-8 พย. 56

8.30-16.00

เพิ่มเต้นท์

2

นิทรรศการอาเซียน

สพป.มส.2

ห้องกระพี้จั่น

6-8 พย. 56

8.30-16.00

 

3

นิทรรศการการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ร.ร.ทองสวัสดิ์

เต้นท์ Zone E

6-8 พย. 56

8.30-16.00

เพิ่มเต้นท์

4

นิทรรศการการระบบดูแลเพื่อช่วยนักเรียน โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ

ร.ร.ทองสวัสดิ์

เต้นท์ Zone E

6-8 พย. 56

8.30-16.00

เพิ่มเต้นท์

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม