โครงการ การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยภายในโรงเรียน ช่วงปีที่ 3
ปีงบประมาณ 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โดย นายสมคิด ศรีธร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
     

ชื่อโครงการ การสร้างวัฒนธรรมการวิจัยภายในโรงเรียน ช่วงปีที่ 3

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพฐ . ข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีคุณภาพ

มาตรการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒

ผู้รับผิดชอบ นายสมคิด ศรีธร

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - เดือนกันยายน ๒๕๕๕

ที่มาและความสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่การปฏิรูปการศึกษารอบสอง รวม ๔ ด้าน คือ ปฏิรูปครูยุคใหม่ ปฏิรูปผู้เรียนยุคใหม่ ปฏิรูปสถานศึกษายุคใหม่และปฏิรูปแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวปฏิรูปการศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้กำหนดให้ดำเนินโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการเรียนรู้ในสถานศึกษา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ทำหน้าที่สนับสนุน ให้ความรู้ เทคนิคแก่ครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของสถานศึกษาในสังกัด

การวิจัย เป็นงานสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ ( ๕ ) และมาตรา ๓๐ ว่าสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัย อย่างไรก็ดีปัจจุบันความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวิจัยทั้งของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีความแตกต่างกัน การสร้างวัฒนธรรมการวิจัย จึงเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่ควรได้รับการดำเนินการ เพื่อ ยกระดับความรู้ความเข้าใจและความสามารถในจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวสู่สังคมประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

•  เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ และประสบการณ์ในการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติและพัฒนางาน

•  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง

•  เพื่อสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

•  เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยภายในโรงเรียน และขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นได้

เป้าหมาย

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ๒) โรงเรียนบ้านละอูบ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

•  ครู ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าจำนวน ๑๘ คน มีความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยให้กับนักเรียน

•  ผู้เรียนของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย ๕ ห้องเรียน มีความสามารถในการพัฒนาและแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

เป้าหมายเชิง คุณภาพ

๑ . สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย

๒. ครูผู้สอนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนารูปแบบวิธีการสอนและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

๓ . ผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน (งบประมาณสามารถถั่วจ่ายในทุกรายการได้)

รวมงบประมาณ ๒๕ , ๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

การประเมินผล

การประเมินผลการดำเนินงานมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

•  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู ดังนี้

•  ประเมินความรู้ความเข้าใจการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน

•  สำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

•  สังเกตการสอนของครู

•  ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

•  ประเมินตนเองของครูผู้สอน

•  สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

•  ประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้

•  สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน

•  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

•  สัมภาษณ์พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

•  ประเมินชิ้นงานของนักเรียน

•  ประเมินตนเองของนักเรียน

•  ประเมินผลการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย

•  การกำหนดนโยบายและแผนงานของโรงเรียน

•  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน

•  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์

•  รวบรวมข้อมูลที่ได้ มาประมวลผลทางสถิติและเชิงพรรณนา และจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล

•  แบบประเมินความรู้ความเข้าใจการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน

•  แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

•  แบบสังเกตการสอนของครู

•  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

•  แบบประเมินตนเองของครูผู้สอน

•  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน

•  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

•  แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

•  แบบประเมินชิ้นงานของนักเรียน

•  แบบประเมินตนเองของนักเรียน

•  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

•  แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน

•  แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

•  ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ และประสบการณ์การใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการปฏิบัติและพัฒนางาน

•  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานอย่างต่อเนื่อง

•  ผู้เรียนมีวัฒนธรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

•  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยภายในโรงเรียนและขยายไปยังโรงเรียนอื่นได้