แบบเสนอผลงาน เพื่อขอรับรางวัล คุรุสดุดี ปี ๒๕๖๓

แบบใบสมัครผลงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

ของ นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลงาน การสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้บริการทางการศึกษา และเผยแพร่ผลการดำเนินงานและกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของนายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์โครงการเพื่อทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาบังคับ

เว็บไซต์งานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ศธจ.แม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์ศูนย์สอบ O-NET สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์กลุ่มงาานพัฒนาการศึกษา ศธจ.แม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.แม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์งานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์หลักสูตรอาชีพของโรงเรียน

เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองโภชนานักเรียน ศธจ.แม่ฮ่องสอน

เว็บไซต์ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เว็บไซต์ระบบประเมินผลการดำเนินงาน DLIT

เว็บไซต์ระบบการสำรวจและคัดกรองนักเรียน ชั้น ม.๓ ที่เรียนต่อหรือไม่เรียนต่อ

โครงการที่นำกระบวนการนิเทศตามแนวพระราชดำรัส "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา"

ภาพกิจกรรมพัฒนาครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาสือและแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน