รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( 2552-2561) ระยะที่ 5

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โดย นายสมคิด ศรีธร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพกิจกรรมการนิเทศจุดเน้น
       

•  ชื่อโครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( 2552-2561) ระยะที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556)

•  กลุ่ม /ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมคิค ศรีธร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

•  ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น 1 พฤศจิกายน 2555 สิ้นสุด 30 กันยายน 255 6

•  งบประมาณ 30,000 บาท

•  กลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1 - 5 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

•  กลยุทธ์ สพป. มส. 2 กลยุทธ์ที่ 1-5

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยี และวิชาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนทุกภาคส่วน

1. สถานภาพของโครงการ

•  ลักษณะโครงการ สิ้นสุดโครงการ ควรดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป

•  วัตถุประสงค์

•  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย

•  เพื่อกระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุน การนำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ และสร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

•  เพื่อสร้างความพร้อมให้ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

•  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม และประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

1.3 เป้าหมาย

1.3.1 เชิงปริมาณ

1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 182 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

•  ด้านคุณภาพ

•  ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด มีความพร้อม และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยเน้นความสำคัญของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย

•  โรงเรียนในสังกัด ได้นำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

•  โรงเรียนในสังกัด มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามจุดเน้นภายในโรงเรียน และใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

•  โรงเรียนในสังกัด มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

1.4 กิจกรรม

•  กิจกรรมที่ดำเนินการ มีขั้นตอนดังนี้

•  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติจริงภายในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

•  จัดทำและเสนอโครงการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( 2552-2561) ระยะที่ 4

•  ประชุมวางแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ

•  จัดทำเอกสารคู่มือสำหรับใช้ในการประชุมเชิงประปฏิบัติการให้กับผู้บริหารศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน 20 ศูนย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการทดสอบเพื่อประเมินจุดเน้นฯ ภายในโรงเรียน และวิธีการรายงานผลการดำเนินการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนรายตัวชี้วัดผ่านระบบ Online บนเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( http://www.curriculum51.net/)

•  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการออกนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นฯ ของโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่การศึกษา

•  จัดทำเอกสารคู่มือและเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศและเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาจุดเน้นฯ โดยใช้แบบทดสอบวัดและประเมินผลตามจุดเน้นฯ ของ สพฐ. และแบบสอบถาม

•  ดำเนินการออกสุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติจริง และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Online ของโรงเรียนในสังกัด โดยใช้เครื่องมือใน ข้อ 6

•  เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ มาศึกษาวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหา

•  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนผ่านระบบ Online โดยตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ เป็นผู้กรอกข้อมูล

•  ติดตาม ตรวจสอบการรายงานผลข้อมูลของโรงเรียนต่าง ๆ ในระบบ Online

•  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

•  สรุปข้อมูลการรายงานผล บันทึกลงในโปรแกรม Scorecard Cookpit ทางระบบ Online เพื่อแจ้งให้ สพฐ. ทราบ

•  จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

•  กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

•  โรงเรียนยังไม่ได้นำแบบทดสอบวัดและประเมินการพัฒนาตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน เป็นรายตัวชี้วัดของที่กำหนดโดย สพฐ. มาใช้ประเมินผู้เรียนในโรงเรียนของตนเอง

ผลการดำเนินงาน

จากการปฏิบัติกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( 2552-2561) ระยะที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

•  ผลที่เกิดกับโรงเรียน คือ โรงเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายในโรงเรียนของตนเอง ตามตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนดไว้ โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556)

มิติที่ 1

•  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนดไว้ โดยมีผลการพัฒนา ดังนี้

มิติที่ 2

เลขตัวชี้วัด

รายการตัวชี้วัด

เป้า หมาย

ผลงานที่ได้

ร้อยละ

2.1.01

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 1 ที่อ่านออก

1,634

1,082

66.22

2.1.02

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 1 ที่เขียนได้

1,634

1,122

68.67

2.1.03

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 1 ที่คิดเลขเป็น

1,634

1,132

69.28

2.1.04

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 1 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

1,634

1,221

74.72

2.1.05

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 1 ที่มีทักษะชีวิต

1,634

1,319

80.72

2.1.06

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 1 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

1,634

1,310

80.17

2.1.07

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 1 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี

1,634

1,387

84.88

2.1.08

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 2 ที่อ่านออก

1,502

1,052

70.04

2.1.09

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 2 ที่เขียนได้

1,502

1,071

71.30

2.1.10

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 2 ที่คิดเลขเป็น

1,502

1,092

72.70

2.1.11

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 2 ที่มีทักษะคิดขั้นพื้นฐาน

1,502

1,166

77.63

2.1.12

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 2 ที่มีทักษะชีวิต

1,502

1,270

84.55

2.1.13

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 2 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

1,502

1,259

83.82

2.1.14

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 2 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี

1,502

1,304

86.82

2.1.15_01

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านออกเสียงอยู่ระดับดี

1,814

1,026

56.56

2.1.15_02

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านออกเสียงอยู่ระดับพอใช้

1,813

362

19.97

2.1.15_03

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านออกเสียงอยู่ระดับปรับปรุง

1,813

188

10.37

2.1.15_04

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านออกเสียงไม่ได้

1,813

176

9.71

2.1.15_05

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับดี

1,813

774

42.69

2.1.15_06

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับพอใช้

1,813

532

29.34

2.1.15_07

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับปรับปรุง

1,813

360

19.86

2.1.15_08

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่ไม่มีความเข้าใจในการอ่าน

1,813

87

4.80

2.1.15_09

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านระดับดี (อ่านถูกต้องและเข้าใจเรื่อง > 80 %)

1,813

716

39.49

2.1.15_10

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านระดับพอใช้(อ่านถูกต้องและเข้าใจเรื่อง 60-80 %)

1,813

550

30.34

2.1.15_11

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านระดับปรับปรุง(อ่านถูกต้องและเข้าใจเรื่อง 40- 60 %)

1,813

261

14.40

2.1.15_12

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่อ่านไม่ได้(อ่านถูกต้องและมีความเข้าใจไม่ถึงร้อยละ 40 หรืออ่านไม่ได้เลย)

1,813

189

10.42

2.1.15_121

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านระดับดีแต่ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ( <40%)

1,813

103

5.68

2.1.15_13

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านออกเสียงอยู่ระดับดี (เด็กพิเศษ)

130

11

8.46

2.1.15_14

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านออกเสียงอยู่ระดับพอใช้ (เด็กพิเศษ)

130

24

18.46

2.1.15_15

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านออกเสียงอยู่ระดับปรับปรุง (เด็กพิเศษ)

130

21

16.15

2.1.15_16

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านออกเสียงไม่ได้ (เด็กพิเศษ)

130

42

32.31

2.1.15_17

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับดี (เด็กพิเศษ)

130

8

6.15

2.1.15_18

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับพอใช้ (เด็กพิเศษ)

130

27

20.77

2.1.15_19

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับปรับปรุง(เด็กพิเศษ)

130

41

31.54

2.1.15_20

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่ไม่มีความเข้าใจในการอ่าน (เด็กพิเศษ)

130

20

15.38

2.1.15_21

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านระดับดี (เด็กพิเศษ)

130

5

3.85

2.1.15_22

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านระดับพอใช้ (เด็กพิเศษ)

130

19

14.62

2.1.15_23

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านระดับปรับปรุง (เด็กพิเศษ)

130

22

16.92

2.1.15_24

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านไม่ได้ (เด็กพิเศษ)

131

44

33.59

2.1.15_241

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่อ่านระดับดีแต่ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ( <40%) ( เด็กพิเศษ)

130

14

10.77

2.1.16

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่เขียนได้

1,814

1,015

55.95

2.1.17

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่คิดเลขเป็น

1,814

994

54.80

2.1.18

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

1,814

1,039

57.28

2.1.19

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่มีทักษะชีวิต

1,814

1,158

63.84

2.1.20

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

1,814

1,156

63.73

2.1.21

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 3 ที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี

1,814

1,154

63.62

2.2.01

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 4 ที่อ่านคล่อง

1,436

972

67.69

2.2.02

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 4 ที่เขียนคล่อง

1,436

949

66.09

2.2.03

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 4 ที่คิดเลขคล่อง

1,436

929

64.69

2.2.04

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 4 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

1,436

1,060

73.82

2.2.05

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 4 ที่มีทักษะชีวิต

1,436

1,202

83.70

2.2.06

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 4 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

1,436

1,150

80.08

2.2.07

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 4 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

1,436

1,137

79.18

2.2.08

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 5 ที่อ่านคล่อง

1,474

965

65.47

2.2.09

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 5 ที่เขียนคล่อง

1,474

950

64.45

2.2.10

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 5 ที่คิดเลขคล่อง

1,474

893

60.58

2.2.11

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 5 ที่มีการคิดขั้นพื้นฐาน

1,474

1,060

71.91

2.2.12

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 5 ที่มีทักษะชีวิต

1,474

1,208

81.95

2.2.13

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 5 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

1,474

1,173

79.58

2.2.14

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 5 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

1,474

1,165

79.04

.2.15_01

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่สามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดี

1,865

1,595

85.52

2.2.15_02

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่สามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับพอใช้

1,865

161

8.63

2.2.15_03

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่สามารถอ่านออกเสียงอยู่ในระดับปรับปรุง

1,865

57

3.06

2.2.15_04

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่สามารถอ่านออกเสียงไม่ได้

1,865

37

1.98

2.2.15_05

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับดี

1,865

968

51.90

2.2.15_06

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับพอใช้

1,865

548

29.38

2.2.15_07

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับปรับปรุง

1,865

277

14.85

2.2.15_08

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่ไม่มีความเข้าใจในการอ่าน

1,865

30

1.61

2.2.15_09

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านระดับดี ( อ่านถูกต้องและเข้าใจเรื่อง > 80 %)

1,865

1,019

54.64

2.2.15_10

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านระดับพอใช้ ( อ่านถูกต้องและเข้าใจเรื่อง 60- 80 %)

1,865

585

31.37

2.2.15_11

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านระดับปรับปรุง ( อ่านถูกต้องและเข้าใจเรื่อง 40-60 %)

1,865

123

6.60

2.2.15_12

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านไม่ได้(อ่านถูกต้องและเข้าใจเรื่องที่อ่าน < 40 % / อ่านไม่ได้เลย)

1,865

30

1.61

2.2.15_121

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านระดับดีแต่ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ( <40%)

1,865

62

3.32

2.2.15_13

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านออกเสียงอยู่ระดับดี (เด็กพิเศษ)

135

38

28.15

2.2.15_14

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านออกเสียงอยู่ระดับพอใช้ ( เด็กพิเศษ)

135

28

20.74

2.2.15_15

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านออกเสียงอยู่ระดับปรับปรุง ( เด็กพิเศษ)

145

15

10.34

2.2.15_16

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านออกเสียงไม่ได้ (เด็กพิเศษ)

145

32

22.07

2.2.15_17

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับดี ( เด็กพิเศษ)

145

15

10.34

2.2.15_18

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับพอใช้ ( เด็กพิเศษ)

145

27

18.62

2.2.15_19

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่มีความเข้าใจในการอ่านระดับปรับปรุง ( เด็กพิเศษ)

145

42

28.97

2.2.15_20

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่ไม่มีความเข้าใจในการอ่าน(เด็กพิเศษ)

145

25

17.24

2.2.15_21

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านระดับดี (เด็กพิเศษ)

145

19

13.10

2.2.15_22

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านระดับพอใช้ (เด็กพิเศษ)

145

33

22.76

2.2.15_23

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านระดับปรับปรุง (เด็กพิเศษ)

145

20

13.79

2.2.15_24

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านไม่ได้ (เด็กพิเศษ)

145

28

19.31

2.2.15_241

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่อ่านระดับดีแต่ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ( <40%) ( เด็กพิเศษ)

155

14

9.03

2.2.16

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่เขียนคล่อง

1,888

1,069

56.62

2.2.17

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่คิดเลขคล่อง

1,888

1,015

53.76

2.2.18

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

1,888

1,172

62.08

2.2.19

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่มีทักษะชีวิต

1,888

1,267

67.11

2.2.20

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

1,888

1,236

65.47

2.2.21

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป. 6 ที่มีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้

1,888

1,250

66.21

2.2.22

ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 6 ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพี่อการสื่อสาร

1,888

550

29.13

2.2.23

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่สามารถใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน

1,888

480

25.42

2.2.24

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม

1,888

818

43.33

2.3.01

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

940

684

72.77

2.3.02

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

940

662

70.43

2.3.03

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง

940

551

58.62

2.3.04

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะชีวิต

940

770

81.91

2.3.05

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

940

705

75.00

2.3.06

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 1 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

940

780

82.98

2.3.07

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

833

598

71.79

2.3.08

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

833

656

78.75

2.3.09

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง

833

488

58.58

2.3.10

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะชีวิต

833

649

77.91

2.3.11

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

833

642

77.07

2.3.12

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 2 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

833

691

82.95

2.3.13

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

819

609

74.36

2.3.14

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

819

650

79.37

2.3.15

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะการคิดขั้นสูง

819

519

63.37

2.3.16

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะชีวิต

819

651

79.49

2.3.17

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย

819

594

72.53

2.3.18

ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

819

670

81.81

2.3.19

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพี่อการสื่อสาร (อาเซียน)

819

433

52.87

2.3.20

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่สามารถใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (อาเซียน)

819

385

47.01

2.3.21

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม (อาเซียน)

819

482

58.85

•  ครูและผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมรายงานผลการดำเนินการพัฒนาจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนรายตัวชี้วัดผ่านระบบ Online บนเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ( http://www.curriculum51.net/)

การใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า ตามแผน เกินกว่าแผน

งบประมาณที่ได้รับ 30,000 บาท ใช้ไปแล้ว 30,000 บาท

งบประมาณคงเหลือ - บาท

2. ผลกระทบที่เกิดจากโครงการ

1) โรงเรียนเกิดความตระหนักถึงปัญหาและให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( 2552-2561) ภายในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

2) โรงเรียนเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดเน้นฯ โดยนำแบบทดสอบวัดและประเมินผลที่ สพฐ. กำหนด มาใช้ทดสอบนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

3) โรงเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนของตนเองมากขึ้น

•  ปัญหา / อุปสรรค

จากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งพบปัญหา ดังนี้

•  โรงเรียนบางโรงเรียน ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือ มีสัญญาณต่ำ ทำให้เกิดความลำบากในการรายงานข้อมูลในระบบออนไลน์

•  โรงเรียนหลายแห่งยังขาดหลักฐานประกอบการรายงาน หรือ แนบไฟล์หลักฐานผิดพลาด

•  ครูบางคนยังขาดทักษะในการจัดทำเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ จึงเกิดปัญหาในการส่งเอกสารอ้างอิงไม่ครบ

•  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นฯ ที่กำหนดโดย สพฐ. ยังไม่สามารถนำไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนที่พื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันได้

•  ข้อเสนอแนะ

•  โรงเรียนควรจัดระบบ หรือ แต่งตั้งคณะกรรมการภายในโรงเรียนเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดเน้นในด้านต่าง ๆ โดยอาจแบ่งความรับผิดชอบออกเป็นรายตัวชี้วัด อย่างชัดเจน

•  ควรจัดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิงประกอบการายงานตามตัวชี้วัดในมิติต่าง ๆ ของการรายงานผลการดำเนินการ โดยนำมาบันทึกไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ เพื่อทำให้การจัดเก็บ การสืบค้น และการรายงานผลข้อมูลเกิดความสะดวกและรวดเร็วอย่างเป็นระบบมากขึ้น

ควรพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาจุดเน้นฯ กันระหว่างโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายเดียวกัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายในตัวชี้วัดของจุดเน้นฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น