โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้น ป.2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีกำหนดการดังนี้

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2556
อำเภอแม่ลาน้อย
ครู จำนวน 70 คน
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2556
อำเภอแม่สะเรียง
ครู จำนวน 68 คน
วันที่ 15-17 กรกฏาคม 2556
อำเภอสบเมย
ครู จำนวน 58 คน
รวม
3 อำเภอ
ครู จำนวน 196 คน
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2556 ทีมงาคณะกรรมการดำเนินงานและครูแกนนำร่วมสรุปโครงการอบรม Tablet ปี 56 ณ ห้องประชุมแทมมารีน
ภาพกิจกรรม
เอกสารประกอบการอบรม
1. หน้าปก
2. หน่วยที่ 1 ภาพการศึกษาไทยในอนาคต : สู่การศึกษาไทยภควันตภาพ ( PowerPont 1 2 )
3. หน่วยที่ 2 ความรู้เบี้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ( PowerPoint 1 2 )
4. หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ( PowerPoint 1 2 3 4 5 )
5. หน่วยที่ 4 การวางแแผนการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พก2 3พา (Tablet) ( PDF 1 2 PowerPoint 1 )
6. หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ( PowerPoint 1 )

คู่มือประกอบการอบรมการติดตั้งสื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในเครื่องแท็บเล็ต
1. การติดตั้ง OBEC EDU ป.2
2. การนำ content และ e-book ป.2 ลงแท็บเล็ต โดยใช้สาย Sync data
3. การติดตั้ง OBECPDF ป.2
ผู้เข้าอบรมทุกคนกรุณาตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
 
1. แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 2 ก่อนและหลังอบรม  
2. แบบประเมินตนเอง หน่วยที่ 3  
3. แบบประเมินแผนการสอน  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดอบรม  

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2556

สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2556
โดย นายสมคิด ศรีธร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

•  ความเป็นมา

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะและสติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู้และ ต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว อันเป็นการช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรัฐบาลภายใต้การนำของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือเครื่องแท็บเล็ตพีซี ( Tablet PC) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียนนำร่องสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2555 และถัดมาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา พ.ศ.255 6 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม ตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องแท็บเล็ตพีซี รวมทั้งจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐาน การให้บริการในสถานศึกษาที่กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ( One Tablet Per Child) มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือให้กับนักเรียนใช้เรียนแทนหนังสือเรียนเท่านั้น แต่เครื่องแท็บเล็ตพีซีนี้สามารถทำอะไรได้อย่างมากมาย ขึ้นอยู่กับครู ผู้บริหารและผู้ปกครองจะนำเครื่องมือนี้ไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งความรู้ต่าง ๆ เป็นการสร้างความตื่นตัวให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ จึงนับได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการกระตุ้นให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเด็กเล็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ ในโลกกว้างและยังสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กในชนบท สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการการเรียนรู้รายบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วตามพัฒนาการทางสมองที่เหมาะสม เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถสร้างสิ่งที่ดีให้กับตนเองและสังคมได้ในอนาคต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ตระหนักถึงความจำเป็นเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญมากในการจัดการศึกษาปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนา คือ “บุคลากร” เพราะถ้าหากบุคคลยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีทักษะในการใช้เครื่องแท็บเล็ตพีซีแล้วการนำเครื่องแท็บเล็ตพีซีไปใช้จัดการการเรียนการสอนย่อมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้เครื่องแท็บเล็ตพีซี เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในเขตพื้นที่การศึกษา อันเป็นการตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัดเป็นสำคัญ

•  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

2. 2 เพื่อให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการใช้ Tablet เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

•  เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน จำนวน 186 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

•  ระยะเวลาดำเนินการ

4.1 ดำเนินการจัดฝึกอบรม เรื่อง การติดตั้งสื่อ Obec contents ในเครื่อง Tablet สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง วันที่ 13-15 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบัวตอง สพป.มส. 2 โดยแบ่งเป็น 3 อำเภอ ดังนี้

วันที่ 13 มิถุนายน 255 6 อำเภอแม่ลาน้อย

วันที่ 14 มิถุนายน 255 6 อำเภอแม่สะเรียง

วันที่ 15 มิถุนายน 255 6 อำเภอสบเมย

4.2 ดำเนินการจัดประชุมวิทยากรแกนนำและคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการอบรมและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ระหว่าง วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2556 ณ สพป.มส. 2

4.3 ดำเนินการจัดฝึกอบรม เรื่อง การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง วันที่ 8-17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบัวตอง สพป.มส. 2 โดยออกเป็น 3 อำเภอ ดังนี้

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 255 6 อำเภอแม่ลาน้อย

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 255 6 อำเภอแม่สะเรียง

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 255 6 อำเภอสบเมย

4.4 ดำเนินการออกนิเทศติดตามผลการนำคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภายในโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556

4.5 ดำเนินการจัดประชุมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมแทมมารีน รีสอร์ท อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

•  งบประมาณดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 549,000 บาท

•  การดำเนินงานการจัดฝึกอบรม มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

•  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงกา อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสาระวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

•  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม โดยนำหลักสูตรเดิมจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาสาระให้เหมาะสมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 หลักสูตรการอบรม เรื่อง การติดตั้งสื่อ Obec contents ในเครื่อง Tablet สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีหน่วยย่อย ดังนี้

หน่วยที่ 1 การสำรองข้อมูล และ การติดตั้ง Obec content

หน่วยที่ 2 การติดตั้งสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่ 3 การใช้งานบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ส่วนที่ 2 หลักสูตรการอบรม เรื่อง การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีหน่วยย่อย ดังนี้

หน่วยที่ 1 ภาพอนาคตการศึกษา

- อุดมภาพการศึกษา-ความหมาย บทบาทและอุดมการณ์

- การปรับเปลี่ยนบริบทเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และห้องเรียน

- บทบาทผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน และสายสนับสนุน

- เงื่อนไขความสำเร็จของการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา

- คุณธรรมและจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาการศึกษา

หน่วยที่ 2 ความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

- ลักษณะทั่วไปและส่วนประกอบของเครื่องแท็บเล็ตพีซี

- การสร้าง Apps for Android

- ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนนำร่อง สพฐ.

- การตั้งค่าระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

- การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

หน่วยที่ 3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

•  คุณค่าและความสำคัญของการใช้สื่อการเรียนรู้

•  การผลิต การใช้ และการประเมินสื่อการเรียนรู้ (การใช้สื่อ ICT)

หน่วยที่ 4 การวางแผนพัฒนาการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ

•  การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในห้องเรียน/การวิเคราะห์สื่อ และ Apps

•  การวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต/การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยที่ 5 หน่วยบริการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

- การตรวจนับและจัดส่งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ไปสู่โรงเรียนต้นสังกัด

- การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

- การสร้าง Apps for Android

- ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนนำร่อง สพฐ.

•  ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยแบ่งการจัดฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 เป็นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร เรื่อง การติดตั้งสื่อสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Obec contents ระหว่าง วันที่ 13-15 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบัวตอง สพป.มส. 2 โดยได้เรียนเชิญ ครูที่ผ่านการอบรมมาแล้ว หรือ ครูที่มีความรู้ด้าน ICT มาเข้ารับการอบรม เพื่อมาปฏิบัติการเปลี่ยนสื่อในเครื่อง tablet จากเดิมที่เป็นสื่อของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นสื่อของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้แบ่งการจัดการอบรมออกเป็น 3 อำเภอ ดังนี้

วันที่ 13 มิถุนายน 255 6 อำเภอแม่ลาน้อย จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 59 คน

วันที่ 14 มิถุนายน 255 6 อำเภอแม่สะเรียง จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 65 คน

วันที่ 15 มิถุนายน 255 6 อำเภอสบเมย จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 62 คน

รวมทั้งสิ้น 186 คน

ช่วงที่ 2 เป็นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการอบรม เรื่อง การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 -17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบัวตอง สพป.มส. 2

ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องบัวตอง สพป.มส. 2 โดยออกเป็น 3 อำเภอ ดังนี้

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 255 6 อำเภอแม่ลาน้อย จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 59 คน

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 255 6 อำเภอแม่สะเรียง จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 65 คน

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 255 6 อำเภอสบเมย จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 62 คน

รวมทั้งสิ้น 186 คน

•  นิเทศติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ของนักเรียน

คณะศึกษานิเทศก์ได้ดำเนินการนิเทศร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป.) ในดำเนินการสอบทานติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยการสุ่มตรวจสอบโรงเรียนภายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 4 โรง คือ โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง และโรงเรียนบ้านดงหลวง ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556

ต่อมาคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนำแท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนภายเขตพื้นที่การศึกษา หลังจากที่ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้ว ในระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2556 โดยการสุ่มนิเทศ ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 9 โรง

•  ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อดำเนินงานสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมแทมมารีนรีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

•  ผลการดำเนินงานการจัดฝึกอบรม

จากการปฏิบัติงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการ ได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่ได้กล่าวมาข้างต้น และได้จัดทำเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมินค่า 5 ระดับ และคำถามปรายเปิด เพื่อนำไปสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดการอบรมในครั้งนี้ โดยแบ่งประเด็นข้อคำถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สถานะภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ทำงาน ระดับการศึกษา ตำแหน่ง

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งแบ่งข้อคำถามออกเป็น 6 ด้าน คือ

•  ด้านกระบวนการ

•  ด้านวิทยากร

•  ด้านการให้บริการ

•  ด้านความรู้ความเข้าใจ

•  ด้านการนำความรู้ไปใช้

โดยให้น้ำหนักของแต่ละข้อคำตอบ คือ

มากที่สุด ให้ค่าเป็น 5

มาก ให้ค่าเป็น 4

ปานกลาง ให้ค่าเป็น 3

น้อย ให้ค่าเป็น 2

น้อยที่สุด ให้ค่าเป็น 1

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ได้แก่ สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งนี้ และ สิ่งที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาการฝึกอบรมครั้งต่อไป

กำหนดเกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง พอใช้

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.49 หมายถึง ปรับปรุง

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

หมายถึง ค่าเฉลี่ย

SD หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด โดยในการวิเคราะห์ผลข้อมูลครั้งนี้ จะนำจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้นี้ ซึ่งเป็นประชากรส่วนมาก มาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการอ้างอิงไปยังประชากรทั้งหมด โดยนำมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ส่วนที่ 1 สถานะภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา

2556 จำแนกตามสถานภาพส่วนตัว

สถานภาพส่วนตัว

จำนวน (คน)

ร้อยละ

1. เพศ

 

 

ชาย

56

31.64

หญิง

121

68.36

2. อายุ

 

 

ต่ำกว่า 26 ปี

16

9.04

26 – 35 ปี

108

61.02

36 – 45 ปี

33

18.64

46 – 55 ปี

16

9.04

สูงกว่า 55 ปี

4

2.26

3. ประสบการณ์ทำงาน

 

 

ต่ำกว่า 5 ปี

97

54.80

5 - 10 ปี

48

27.12

11 - 15 ปี

12

6.78

สูงกว่า 15 ปี

20

11.30

4. ระดับการศึกษา

 

 

ต่ำกว่าปริญญาตรี

13

7.34

ปริญญาตรี

143

80.79

ปริญญาโท

21

11.86

ปริญญาเอก

0

0.00

5. ตำแหน่ง

 

 

ครูผู้สอน

152

85.88

ผู้บริหารโรงเรียน

6

3.39

บุคลากรทางการศึกษา

4

2.26

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีสถานะภาพดังนี้

•  เพศ

ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.36 เป็นผู้หญิง และร้อยละ 31.64 เป็นผู้ชาย

•  อายุ

ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.02 มีอายุ 26 - 35 ปี รองลงมาร้อยละ 18.64 มีอายุ 36 - 45 ปี ร้อยละ 9.04 มีอายุ ต่ำกว่า 26 ปี และ 46 - 55 ปี และร้อยละ 2.26 มีอายุมากกว่า 55 ปี ตามลำดับ

•  ประสบการณ์ทำงาน

ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.80 มีประสบการณ์ทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี รองลงมาร้อยละ 27.12 มีประสบการณ์ทำงาน 5 - 10 ปี ร้อยละ 11.30 มีประสบการณ์ทำงาน สูงกว่า 15 ปี และร้อยละ 6.78 มีประสบการณ์ทำงาน 11 - 15 ปี ตามลำดับ

•  ระดับการศึกษา

ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.79 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 11.86 มีการศึกษาในระดับปริญญาโท และร้อยละ 7.34 มีการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ตามลำดับ

•  ตำแหน่ง

ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.88 มีเป็นครูผู้สอน รองลงมาร้อยละ 3.39 เป็นผู้บริหารโรงเรียน และร้อยละ 2.26 เป็นบุคลากรทางการศึกษา ตามลำดับ

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) ของความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียน

การสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ประเด็นการประเมิน

ความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

( )

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

( SD )

ระดับ

1. ด้านกระบวนการ

4.29

0.61

มาก

1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

4.28

0.58

มาก

1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

4.33

0.62

มาก

1.3 การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม

4.27

0.62

มาก

2. ด้านวิทยากร

4.59

0.61

มากที่สุด

2.1 ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร

4.68

0.50

มากที่สุด

2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

4.59

0.57

มากที่สุด

2.3 การตอบคำถาม/การแก้ไขปัญหา

4.52

0.61

มากที่สุด

2.4 ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม

4.56

0.55

มากที่สุด

3. ด้านการให้บริการ

4.39

0.70

มาก

2.1 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม

4.33

0.71

มาก

2.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/เทคโนโลยี

4.54

0.61

มากที่สุด

2.3 อาหาร เครื่องดื่ม สาธารณูปโภค

4.24

0.80

มาก

2.4 การบริการของเจ้าหน้าที่

4.42

0.70

มาก

2.5 เอกสารประกอบการอบรม

4.44

0.67

มาก

2.6 สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

4.38

0.65

มาก

4. ด้านความรู้ความเข้าใจ

4.28

0.64

มาก

4.1 ภาพอนาคตการศึกษาไทย

4.33

0.60

มาก

4.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet)

4.35

0.59

มาก

4.3 สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet)

4.18

0.63

มาก

4.4 การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet)

4.11

0.71

มาก

4.5 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆจากการอบรม

4.41

0.60

มาก

5. ด้านการนำความรู้ไปใช้

4.37

0.59

มาก

5.1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอน/การบริหาร

4.42

0.59

มาก

5.2 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานได้

4.25

0.60

มาก

5.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน

4.31

0.64

มาก

5.4 โครงการ/กิจกรรมในหลักสูตรเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง

4.38

0.56

มาก

5.5 ท่านมีแนวคิดหรือสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น

4.35

0.58

มาก

5.6 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้

4.48

0.55

มาก

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

•  ด้านกระบวนการ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4. 29) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ( = 4.33 ) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ( = 4.28 ) และการจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม ( = 4.2 7) ตามลำดับ

•  ด้านวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4. 59) โดยมีความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด คือ ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร ( = 4.68) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ( = 4.59 ) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ( = 4.56) และ การตอบคำถามและการแก้ไขปัญหา ของวิทยากร ( = 4.52 ) ตามลำดับ

•  ด้านการให้บริการ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4. 39) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี ( = 4.54 ) รองลงมาในระดับ มาก คือ การจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ( = 4.44) การบริการของเจ้าหน้าที่ ( = 4.42 ) สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ( = 4.38 ) สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ( = 4.33 ) และการให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และสาธารณูปโภค ( = 4.24 ) ตามลำดับ

•  ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.28) โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การ ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการอบรมครั้งนี้ ( = 4.41 ) ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ( = 4.35 ) ภาพอนาคตการศึกษาไทย ( =4.33 ) สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ( = 4.16 ) และการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ( = 4.11 ) ตามลำดับ

•  ด้านการนำความรู้ไปใช้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการและกิจกรรมครั้งนี้ ( = 4.48) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารได้ ( = 4.48) โดย โครงการและกิจกรรมในหลักสูตรเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง ( = 4.38 ) ทำให้เกิดมีแนวคิดหรือมีความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้ ( = 4.35) ซึ่งความรู้และสิ่งที่ได้รับมาตรงกับความคาดหวังของ ตนเอง ( = 4.31 ) และ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงานได้ ( = 4.25) ตามลำดับ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 186 คน โดยมีผู้เขียนให้ข้อเสนอแนะในด้าน สิ่งที่พึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 และด้านสิ่งที่ควรปรับปรุง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.29 โดยคณะผู้จัดทำได้นำข้อเสนอแนะที่ได้ มาดำเนินการคัดกรอง จัดเรียง และเรียบเรียงประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยการบรรยายเชิงพรรณนา ซึ่งในการวิเคราะห์ผลข้อมูลครั้งนี้ จะนำจำนวนผู้ตอบที่ให้ข้อแนะนำทั้งหมด มาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการอ้างอิงไปยังประชากรทั้งหมด โดยนำมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา

2556 จำแนกตาม ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

จำนวน

(คน)

ร้อยละ

•  สิ่งที่พึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งนี้

61

32 . 8 0

•  วิทยากรมีองค์ความรู้ที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก สามารถนำเสนอเนื้อหาสาระอย่างเป็นสัดส่วนระหว่างภาคทฤษฏีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม มีความตั้งใจ เอาใจใส่ ให้คำปรึกษา และปฏิบัติตนต่อผู้เข้ารับการอบรมด้วยคำพูดที่ไพเราะ และกริยาที่อ่อนน้อมน่ารักและเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

24

39.34

•  การได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เทคนิคใหม่ ๆ ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ในการใช้เครื่อง Tablet ในนำไปจัดการเรียนการสอน ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การใช้งาน Application ต่าง ๆ การค้นหาและ Download ข้อมูล ทำให้เกิดแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถนำความรู้และประโยชน์ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

22

36.07

•  การได้รับบริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรมโสตทัศนูปกรณ์ มีความสะดวกสบายในการใช้งานในระบบ Internet มีบุคลากรให้ความช่วยเหลือและคอยให้บริการ และได้รับบริการทางด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ดี

7

11.48

•  การได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูต่างโรงเรียน ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

2

3.28

ตาราง 3 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ

จำนวน

(คน)

ร้อยละ

•  การบริหารการจัดการเรื่องเวลา โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานจัดการอบรมเป็นขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม

2

3.28

•  เกิดแนวคิดในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet ) และการจัดทำแผนการสอนของตนเองได้

2

3.28

•  พึงพอใจในทุก ๆ อย่าง เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้

1

1.64

•  อยากให้มีการจัดอบรมอย่างนี้ขึ้นอีกในทุก ๆ ปี

1

1.64

•  สิ่งที่ควรปรับปรุง

21

11.29

•  ควรจัดหาสถานที่อบรมที่กว้างขวางมากกว่านี้ เพราะเกิดความคับแคบและแออัดมากเกินไป ช่องทางเดินเข้าออกลำบาก และพื้นที่การวางอุปกรณ์ประกอบการอบรมไม่สะดวก ควรจัดหาปลั๊กไฟฟ้าสำหรับชารท์แบตเตอรีให้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องแท็บเล็ตของผู้เข้าอบรมให้มากกว่านี้ เพราะไม่เพียงพอ และควรจัดโต๊ะเก้าอี้และสถานที่สำหรับให้ผู้เข้าอบรมนั่งรับประทานอาหารให้ได้สะดวกมากกว่านี้ เพราะไม่มีสถานที่นั่งรับประทานอาหาร

13

57.41

•  วิทยากรบางท่านยังให้ความรู้ไม่ตรงประเด็นตามหัวข้อที่ได้นำเสนอ ควรตัดเนื้อหาในเรื่องไม่เกี่ยวข้องออก และควรอธิบายให้ช้ากว่านี้และปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน เพราะมีบางคนปฏิบัติตามไม่ทัน และผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่มมีน้อยทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ควรจัดหาบุคลากรมาคอยให้ความช่วยเหลือให้มีจำนวนมากกว่านี้

5

23.81

•  ควรกำหนดระยะเวลาในการอบรม สัดส่วนของการอบรมระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมมากกว่านี้

4

19.05

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

•  สิ่งที่มีพึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.34 มีความพึงพอใจในตัววิทยากรที่มีองค์ความรู้ที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก สามารถนำเสนอเนื้อหาสาระอย่างเป็นสัดส่วนระหว่างภาคทฤษฏีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม มีความตั้งใจ เอาใจใส่ ให้คำปรึกษา และปฏิบัติตนต่อผู้เข้ารับการอบรมด้วยคำพูดที่ไพเราะ และกริยาที่อ่อนน้อมน่ารักและเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและทั่วถึง รองลงมาร้อยละ 36.07 พึงพอใจในการได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เทคนิคใหม่ ๆ ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ในการใช้เครื่อง Tablet ในนำไปจัดการเรียนการสอน ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การใช้งาน Application ต่าง ๆ การค้นหาและ Download ข้อมูล ทำให้เกิดแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถนำความรู้และประโยชน์ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และร้อยละ 11.48 พึงพอใจการได้รับบริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการอบรมโสตทัศนูปกรณ์ มีความสะดวกสบายในการใช้งานในระบบ Internet มีบุคลากรให้ความช่วยเหลือและคอยให้บริการ และได้รับบริการทางด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ดี และร้อยละ 3.28 มีความพึงพอใจในการบริหารการจัดการเรื่องเวลา โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานจัดการอบรมเป็นขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม, พึงพอใจที่ได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูต่างโรงเรียน ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, และพึงพอใจที่เกิดแนวคิดในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet ) และการจัดทำแผนการสอนของตนเองได้ และร้อยละ 1.64 มีความพึงพอใจในทุก ๆ อย่าง เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ และอยากให้มีการจัดอบรมอย่างนี้ขึ้นอีกในทุก ๆ ปี ตามลำดับ

•  สิ่งที่ควรปรับปรุง ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.62 มีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดหาสถานที่อบรมที่กว้างขวางมากกว่านี้ เพราะเกิดความคับแคบและแออัดมากเกินไป ช่องทางเดินเข้าออกลำบาก และพื้นที่การวางอุปกรณ์ประกอบการอบรมไม่สะดวก ควรจัดหาปลั๊กไฟพวงสำหรับชารท์ให้กับเครื่องแท็บเล็ตของผู้เข้าอบรมให้มากกว่านี้ เพราะมีไม่เพียงพอ และควรจัดโต๊ะ เก้าอี้ และสถานที่สำหรับให้ผู้เข้าอบรมนั่งรับประทานอาหารให้ได้สะดวกมากกว่านี้ เพราะไม่มีสถานที่นั่งรับประทานอาหาร รองลงมาคือ ร้อยละ 23.81 ให้ข้อเสนอแนะว่า วิทยากรบางท่านยังให้ความรู้ไม่ตรงประเด็นตามหัวข้อที่ได้นำเสนอ ควรตัดเนื้อหาในเรื่องไม่เกี่ยวข้องออก และควรอธิบายให้ช้ากว่านี้และปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน เพราะมีบางคนปฏิบัติตามไม่ทัน และผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่มมีน้อยทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ควรสรรหาบุคลากรมาคอยให้ความช่วยเหลือให้มีจำนวนมากกว่านี้ และร้อยละ 14.29 ควรกำหนดระยะเวลาในการอบรม สัดส่วนของการอบรมระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เหมาะสมมากกว่านี้ และร้อยละ 9.52 แนะนำให้จัดอาหารและเครื่องมือให้มีมากกว่านี้ เพราะอาหารมีไม่เพียงพอ ตามลำดับ

8 . สรุปและอภิปรายผล

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะดำเนินงานขออภิปรายผล ดังนี้

•  ด้านกระบวนการ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4. 29) โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ( = 4.33 ) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ( = 4.28 ) และการจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม ( = 4.2 7) ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประชุมวางแผนเตรียมการจัดงานอบรมอย่างเป็นระบบ โดยนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดอบรมในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไข จึงทำให้การกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์โครงการ และ การจัดลำดับขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี

•  ด้านวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4. 59) โดยมีความพึงพอใจใน ระดับมากที่สุด คือ ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร ( = 4.68) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ( = 4.59 ) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ( = 4.56) และ การตอบคำถามและการแก้ไขปัญหา ของวิทยากร ( = 4.52 ) ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทีมวิทยากรมีลักษณะเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ที่ผ่านการจัดอบรมมาค่อนข้างมาก และนำประสบการณ์เดิมมาพัฒนาทักษะกระบวนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายทอดความรู้ และมีจำนวนคณะทำงานที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร ในทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด

•  ด้านการให้บริการ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4. 39) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี ( = 4.54 ) รองลงมาในระดับ มาก คือ การจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ( = 4.44) การบริการของเจ้าหน้าที่ ( = 4.42 ) สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ( = 4.38 ) สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ( = 4.33 ) และการให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และสาธารณูปโภค ( = 4.24 ) ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า คณะดำเนินงานได้มีการจัดทีมงานรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในงานในฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเป็นเหมาะสม เช่น งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี ทีมงานได้นำเครื่องฉายโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง ไมค์ลอย มาใช้ประกอบการบรรยายและสาธิต และได้ดำเนินการขยายช่องสัญญาณและเพิ่มความเร็วให้กับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายภายในห้องอบรมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 เครื่อง เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าอบรมในการ ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ให้เกิดการติดขัด ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สูง ได้จัดวางปลั๊กไฟฟ้าสำหรับใช้ในการชารท์แบตเตอรี่ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องแท็บเล็ตตามโต๊ะ ที่ใช้อบรม และได้ทำเอกสารประกอบการอบรมที่ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียดให้ดียิ่งขึ้น และได้จัดทำสื่อดีวีดีที่บรรจุโปรแกรมและสื่อประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการอบรม โดยแจกให้กับผู้เข้าอบรมครบทุกคน ส่วนฝ่ายบริการอาหาร เครื่องดื่ม และสาธารณูปโภค ทางทีมงานได้จัดจ้างร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมาประกอบอาหารให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้รับประทาน และทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมสำหรับให้บริการซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับห้องจัดอบรม ให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในด้านการให้บริการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

•  ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.28) โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การ ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการอบรมครั้งนี้ ( = 4.41 ) ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ( = 4.35 ) ภาพอนาคตการศึกษาไทย ( =4.33 ) สื่อการเรียนรู้สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ( = 4.16 ) และการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet) ( = 4.11 ) ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เข้ารับการอบรมได้รับสื่อเอกสารและเครื่องมือประกอบการอบรมมีความครบถ้วน พร้อมกับได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ซึ่งมีความน่าสนใจ ประกอบการบรรยายและสาธิตที่ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นภาพพจน์ได้อย่างชัดเจนบนจอโปรเจคเตอร์ และจากตัวอย่างจริง โดยการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้เข้าอบรมอย่างทั่วถึง ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะการใช้งานและประสบการณ์ใหม่ สามารถวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ เหตุนี้จึงทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก

•  ด้านการนำความรู้ไปใช้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.37) โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการและกิจกรรมครั้งนี้ ( = 4.48) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารได้ ( = 4.48) โดย โครงการและกิจกรรมในหลักสูตรเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง ( = 4.38 ) ทำให้เกิดมีแนวคิดหรือมีความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้ ( = 4.35) ซึ่งความรู้และสิ่งที่ได้รับมาตรงกับความคาดหวังของ ตนเอง ( = 4.31 ) และ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงานได้ ( = 4.25) ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เข้ารับการอบรมได้รับการฝึกทักษะและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการร่วมกันทำงานในกิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมความคิดและสร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จึงทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดองค์ความรู้ขึ้นในตนเอง และมีแนวคิดในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน และประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ มีความพึงพอใจด้านการนำความรู้ไปใช้อยู่ในระดับมาก

สรุปผล จากการประมวลผลคะแนนความพึงพอใจโดยรวมในแต่ละด้าน ผลปรากฏว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดย ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( = 4.3 7)

9. ข้อเสนอแนะในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป

ในการ ดำเนินงานฝึกอบรม ตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะผู้จัดทำได้นำผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม คณะดำเนินงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้นำมาหาข้อสรุป เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดการอบรมในครั้งต่อไป ดังนี้

9.1 ด้านการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ควรจะมีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรมก่อนการจัดอบรม เช่น ความรู้เดิม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น เพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรและกำหนดการจัดรูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าตามที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.2 ด้านการให้บริการและสถานที่จัดฝึกอบรม ควรจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรม ไม่ควรคับแคบและอัดแออัด ควรจะมีช่องทางเดินไปมาที่สะดวก สำหรับให้วิทยากรและผู้ช่วยจะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างสะดวก หากแออัดเกินไปจนทำให้ไม่สะดวกในการจัดวางสื่อ อุปกรณ์ที่จะต้องปฏิบัติในการอบรม จะทำให้ผู้เข้ารับการรมรู้สึกอึดอัด ไม่มีสมาธิในการฝึกอบรม อาจมีกระทบกระทั่งกันโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลต่อสภาพจิตใจ และอาจทำให้การจัดฝึกอบรมไม่บรรลุตามเป้าหมายได้ การแก้ปัญหาความนี้โดยอาจขยายเวลาเพิ่มขึ้น และแบ่งจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นให้ลดลง เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อที่ของห้องที่ใช้อบรม และควรสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายให้ห้องอบรม ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนากระบวนเรียนรู้ที่ดีให้กับผู้เรียนอบรม ซึ่งจะส่งผลการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ควรจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ และสถานที่สำหรับให้ผู้เข้าอบรมนั่งรับประทานอาหารให้ได้สะดวกมากกว่านี้ ไม่ควรนำอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามานั่งรับประทาน ภายในห้องจัดอบรม เพราะอาจทำให้เกิดความสกปรก ส่งกลิ่นรบกวน และอาจทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการอบรมได้

9.3 ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี ควรติดตั้งสายไฟฟ้าและปลั๊กไฟสำหรับใช้ในการชารท์แบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องแท็บเล็ตที่ใช้สำหรับฝึกอบรม ให้มีความปลอดภัย และเพียงพอต่อจำนวนเครื่องที่ใช้สำหรับอบรม เพราะหากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกอบรมหมดระหว่างการฝึกอบรม ก็จะทำให้การฝึกอบรมของผู้เข้าอบรมหยุดชะงัก เกิดความไม่ต่อเนื่อง และเสียเวลาได้ และควรติดตั้งอุปกรณ์ปลั๊กไฟฟ้าให้ความปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีความเป็นระเบียบ และมีความสะดวกในการใช้งาน ควรติดตั้งอยู่ตามโต๊ะต่าง ๆ และไม่ควรวางสายไฟฟ้าโยงใยอย่างไม่เป็นระเบียบ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าอบรมได้ ควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้ารัดวงจรด้วย

9.4 ด้านระยะเวลาให้การจัดอบรม ควรจะขยายระยะเวลาในการฝึกอบรมให้มากกว่านี้ เนื่องจากมีเนื้อหาสาระมาก และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะให้เกิดชำนาญมากกว่านี้ แต่ไม่ควรเกินเวลาปกติของราชการ เพราะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลายคน มีบ้านหรือที่พักอยู่ห่างไกลต้องใช้เวลาเดินทางกลับ

•  ข้อเสนอแนะอื่น

10.1 เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดหลายมากตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องแท็บเล็ต ต้องนำส่งซ่อมยังศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดความลำบากในการขนส่ง ดังนี้จึง ควรน่าจะมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงประจำศูนย์เครือข่ายฯ โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาทีมครูแกนนำที่ให้มีความรู้ความสามารถ คอยให้การช่วยและให้คำแนะนำเพื่อนครูภายในศูนย์เครือข่ายฯ เดียวกันได้

10.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ตภายในโรงเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่ในเครื่องแท็บเล็ต และสามารถสร้างประสบการณ์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้มากขึ้น

10.3 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูผู้สอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่น (Application) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้สอนได้จริงให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมกับสภาพบริบทในโรงเรียนตนเอง ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างคลังความรู้ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากยิ่งขึ้น