วิดีโอการแข่งขัันโครงงานคุณธรรม ม.1-3 ของโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ เมืองทองธานี
ประมวลภาพกิจกรรมวันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
สถานที่และกำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ฉบับร่าง)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556
ลำดับ
กลุ่มสาระ
สถานที่
เต้นท์/อาคาร/โซน
วัน เดือน ปี
เวลา
หมายเหตุ
1
ภาษาไทย
ร.ร.ทองสวัสดิ์
Zone G (อาคารเหลือง)
6-7 พย. 56
8.30-16.30
 
2
คณิตศาสตร์
ร.ร.ทองสวัสดิ์
Zone I (อาคารหน้าเสาธง ชั้น 1-3)
7-8 พย. 56
8.30-16.30
 
 
สพป.มส.2
ห้องประชุมสาระวิน
7 พย. 56
8.30-16.30
 
 
แข่งขัน GSP
 
3
วิทยาศาสตร์
ร.ร.ทองสวัสดิ์
เต้นท์ Zone F , อาคารไม้
7 พย. 56
8.30-16.30
 
 
ที่ว่าการอำเภอ
Zone A (หอประชุมบัวตอง)
6 พย. 56
8.30-16.30
อาจเปลี่ยนแปลง่
 
เครื่องร่อน/เครื่องบิน
 
 
สพป.มส.2
ห้องประชุมบัวตอง
6 พย. 56
13.00-14.00
 
 
(Science Show)
 
4
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ร.ร.ทองสวัสดิ์
Zone I (อาคารหน้าเสาธง ใช้ 4 ห้อง ชั้น 3), ห้องจริยธรรม
6 พย. 56
8.30-16.30
 
 
วัดศรีบุญเรือง
6-7 พย. 56
8.30-16.30
 
5
สุขศึกษา และพลศึกษา
ที่ว่าการอำเภอ
หอประชุม
8 พย. 56
8.30-16.30
อาจเปลี่ยนแปลง
 
แอโรบิค
 
 
ร.ร.ทองสวัสดิ์
Zone F (อาคารไม้)
8 พย. 56
8.30-16.30
 
 
ร.ร.ทองสวัสดิ์
Zone F (เต้นท์) , Zone E
7 พย. 56
8.30-16.30
 
 
โครงการสุข-พล
 
6
ศิลปะ
ร.ร.ทองสวัสดิ์
Zone F (อาคารไม้) ใช้ 23 ห้อง,
6-7 พย. 56
8.30-16.30
 
 
แข่งทัศน์ศิลป์ 16 รายการ
Zone I (อาคารหน้าเสาธง)
 
 
ร.ร. ทองสวัสดิ์
Zone E (อาคารเอนกประสงค์)
6-8 พย.56
11.00-16.30
 
 
ร้องเพลง,ดนตรี
 
 
ที่ว่าการอำเภอ
หอประชุม
7 พย. 56
8.30-16.30
อาจเปลี่ยนแปลง
 
นาฏศิลป์
 
7
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สพป.มส.2
Zone A, B, C, D, I
6-8 พย. 56
8.30-16.30
 
 
ทองสวัสดิ์
อาคารหน้าเสาธง,ห้องคอมฯ
 
8
ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ทองสวัสดิ์
Zone I (อาคารหน้าเสาธง) ชั้น 2, Zone F
6 พย. 56
8.30-16.30
 
9
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.บ้านไร่วิทยา
7 พย. 56
8.30-16.30
 
 
(ลูกเสือ)
 
 
สพป.มส.2
สาระวิน
7 พย. 56
8.30-16.30
 
 
(สภานักเรียน,ยุวบรรณารักษ์)
 
 
สพป.มส.2
ห้องบัวตอง
7-8 พย. 56
8.30-16.30
 
 
(หนังสือเล่มเล็ก)
 
 
ร.ร.ทองสวัสดิ์
Zone F (อาคารไม้)
8 พย. 56
8.30-16.30
 
10
ปฐมวัย
สพป.มส.2
ห้องประชุมบัวตอง, ห้องประชุมกระพี้จั่น
6 พย. 56
8.30-12.00
 
11
เรียนร่วม - ภาษาไทย
ร.ร.ไทยรัฐ 33
7 พย. 56
8.30-16.00
 
12
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
ร.ร.ไทยรัฐ 33
7 พย. 56
8.30-16.00
 
13
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ร.ร.ไทยรัฐ 33
7 พย. 56
8.30-16.00
 
14
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
ที่ว่าการอำเภอ
หอประชุม
8 พย. 56
8.30-16.30
อาจเปลี่ยนแปลง
 
แอโรบิค
 
15
เรียนร่วม - ศิลปะ
ร.ร.ไทยรัฐ 33
7 พย. 56
8.30-16.00
 
16
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.ไทยรัฐ 33
7 พย. 56
8.30-16.00
 
กิจกรรมนิทรรศการและนำเสนอผลงานและกิจกรรมอื่น ๆ
1
นิทรรศการเศรษฐูกิจพอเพียง
ร.ร.ทองสวัสดิ์
เต้นท์ Zone E
6-8 พย. 56
8.30-16.00
เพิ่มเต้นท์
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้และโรงเรียนอื่น ๆ
 
2
นิทรรศการอาเซียน
สพป.มส.2
ห้องกระพี้จั่น
6-8 พย. 56
8.30-16.00
 
3
นิทรรศการการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ร.ร.ทองสวัสดิ์
เต้นท์ Zone E
6-8 พย. 56
8.30-16.00
เพิ่มเต้นท์
4
นิทรรศการการระบบดูแลเพื่อช่วยนักเรียน โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
ร.ร.ทองสวัสดิ์
เต้นท์ Zone E
6-8 พย. 56
8.30-16.00
เพิ่มเต้นท์
* หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปฏิทินแผนการดำเนินงานโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ที่

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
เอกสาร/
และภาพถ่าย

1

ประชุมวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันแบบออนไลน์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่และระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

25-26 ก.ค. 2556

2

จัดทำและเสนอโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่ เพื่อขอ งปม.

ส.ค. 2556

3

ประชุมผู้ ผอ.เขต / ผู้รับผิดชอบ สพป. และ สพม. ภาคเหนือ 17 จัดหวัด เพื่อร่วมรับนโยบาย หลักการ
กำหนดการ และรายละเอียด ข้อเสนอแนะในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

23 ส.ค. 2556

4

ประชุม ครั้งที่ 1/2556 ประธานและคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ ภายในเขตพื้นที่ จำนวน 20 ศูนย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมกำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 63 ปีการศึกษา 2556 ในระดับศูนย์เครือข่ายฯ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

29 ส.ค. 2556

5

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

30 ส.ค. 2556

6

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ส.ค. - ก.ย. 2556

7

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อวางแผนเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ส.ค. - ก.ย. 2556

 

8

ศูนย์เครือข่ายฯ ดำเนินการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของแต่ละศูนย์เครือข่าย
โดยจัดสรร งปม. ให้ศูนย์เครือข่ายละ 2,000 บาท

ก.ค.-10 ต.ค. 2556

 

9

โรงเรียนส่งรายชื่อและผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา 2556

30 ก.ย. 2556

 
10
ประชุม ครั้งที่ 2/2556 คณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปฯ ระดับเขตพื้นที่ภายในกลุ่มนิเทศฯ
เพื่อติดตามและเตรียมการจัดงานฯ ณ ห้องประชุมสาระวิน

8 ต.ค. 2556

ภาพกิจกรรม
สรุปวาระการประชุม

11

ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้รับผิดชอบรวบรวมผลการแข่งขันในแต่ศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อลงทะเบียนแบบออนไลน์ให้กับตัวแทนของศูนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่

11 ต.ค. 2556

ภาพกิจกรรม
สรุปวาระการประชุม

12

ศูนย์เครือข่ายฯ ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

11 ต.ค. 2556

 

13

โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน ครู ผู้บริหาร และผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อเป็นตัวแทนของ สพป.มส. 2 เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ (เลื่อนกำหนด จาก 11 ตค. 56 เป็น 20 ตค.56)

20 ต.ค. 2556

 
14
สพป.มส.2 ปิดระบบการลงทะเบียนการเข้าร่วมแข่งขันฯ
15 ต.ค. 2556
15
ประชุมครั้งที่ 3/2556 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณารายการแข่งขัน การจัดนิทรรศการ, พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการประกวดผลงานคลินิกครู
และ Obec Awards, กำหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน และเตรียมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ นัดหมายประชุมครั้งต่อไป
18 ต.ค. 2556
ภาพกิจกรรม
สรุปวาระการประชุม

16

พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระและกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เสร็จสิ้น

22 ต.ค. 2556

ภาพกิจกรรม
สรุปวาระการประชุม
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตัดสิน
17
ประชุมครั้งที่ 4/2556 คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2
24 ต.ค. 2556
ภาพกิจกรรม
แผนผังการจัดงาน
กำหนดการแข่งขัน สรุปการประชุม

18

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกฝ่าย เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคเช้า - คณะกรรมการทุกฝ่าย
ภาคบ่าย - คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่

1 พ.ย. 2556

 

19

ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-เพื่อชี้แจงรายละเอียด และแบ่งกลุ่มประชุมย่อยตามกลุ่มสาระ เพื่อเตรียมการตัดสิน

4 พ.ย. 2556

 

20

ดำเนินการจัด เต้นท์ ห้องแข่งขัน อาคาร สถานที่และความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการจัดงานฯ ให้เสร็จสิ้น

2-5 พ.ย. 2556

 

21

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556
-โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 9,00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์

6 พ.ย. 2556

 

22

ดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในกิจกรรการต่าง ๆ

6-8 พ.ย. 2556

 

23

ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายฯ และคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อสรุปผลการคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ

8 พ.ย 2556

 

24

สพป.มส. 2 ตรวจสอบและส่งรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

15 พ.ย 2556

 

25

สรุปรายงานผลการแข่งขันและผลการดำเนินงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

20 พ.ย. 2556

 
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
- ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
- ประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
- หนังสื่อ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ และ กิจกรรม Obec Awards
- หนังสือ สพฐ. เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ประจำปี 2556
- หนังสือ สพฐ. เรื่อง โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 | คุ่มือหลักเกณฑ์การประกวด
- คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards เล่มที่ 1
- คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards เล่มที่ 2
- คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards เล่มที่ 3
- สรุปวาระการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายและผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย วันที่ 29 สค.56
- ประกาศ สพป.มส.2 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
- ผู้รับผิดชอบและประสานฝ่ายการจัดงาน ระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์
- ผู้รับผิดชอบและประสานฝ่ายการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์
- ผู้ประสานงานฝ่ายสถานที่จัดงาน ระดับภาคเหนือ จ.เพชรบูรณ์
- แบบฟอรม์สรุปส่งรายชื่อนักเรียนตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
- แบบฟอรม์สรุปส่งรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน เข้าร่วมตัดสินในระดับเขตพื้นที่
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2