Download ของแผนการสอน ๒๐๐ วัน แท็บเล็ต ของ สพฐ.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
   
ส่วนนำ
สัปดาห์ที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๒
ภาคผนวกคณิตศาสตร์
ภาคผนวกคณิตศาสตร์
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลการเรียนรู้กับตัวชี้วัดรายสัปดาห์

 

ตารางการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลการเรียนรู้กับตัวชี้วัดรายสัปดาห์