งานวิจัย ผลการฝึกอบรม เรื่อง การบูรณาการใช้สื่อ ICT เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring
Download เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปี 55 สพป.มส.2
แผนการสอน 200 วัน ป.1-2-3 สพฐ.
แผนการสอน ป.1 สพป.มส.2.ปี 55
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครบวงจร
ก.ค.ศ.ออกเกณฑ์วิทยาฐานะใหม่ (๑ สค.๕๖) ยกเลิก ว๕/๒๕๕๔ | หนังสือ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓